ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ

Στόχος προγράμματος
Η πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανέργων ναυτικών προκειμένου να ναυτολογηθούν επί εμπορικών πλοίων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
To πρόγραμμα απαυθύνεται σε άνεργους ναυτικούς

Παροχές και επιχορηγήσεις
Παρέχεται η απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε οι καταρτιζόμενοι να ανταποκρίνονται στους αυτοματισμούς υψηλού επιπέδου που διαθέτουν τα σημερινά πλοία, Eπίσης, αξιολογείται η επαγγελματική ικανότητα των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού για την απόκτηση πιστοποιητικών / αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Τηλέφωνο: 210-4191543

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *