ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ

Προγραμμα ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα
μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Σύντομη Περιγραφή
Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ενεργειών στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων που είναι επιβαρημένα με τη φροντίδα τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (έχουν κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ), μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει:
• στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και ισότιμης συμμετοχής στην εργασία των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους. Επιδιώκεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ατόμων αυτών (έμμεσα ωφελουμένων από το πρόγραμμα) ως προς την ενσωμάτωσή τους στο εργασιακά ενεργό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας
• στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού

Ομάδες-Στόχος
Άτομα από τα οποία εξαρτώνται ηλικιωμένοι, μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Αριθμός Ωφελουμένων: 7.600 άτομα

Γεωγραφική Κατανομή: Όλη η χώρα

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 42.000.000

Προϋποθέσεις Συμμετοχής / Διαδικασία Ένταξης
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειάς τους και για την επιλογή θα λαμβάνονται υπόψη
• το οικογενειακό εισόδημα
• η εργασιακή και η οικογενειακή κατάσταση των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων

Διάρκεια: Από 1/11/08 έως 31/12/2010

Πληροφορίες / Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και τις αντίστοιχες ΔΙΣΑ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *