ΘΕΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΥΠΈΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Στόχος προγράμματος
Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα στον εργασιακό χώρο των επιχειρήσεων, η ισόρροπη συμμετοχή τους όσον αφορά την ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία και η ανάληψη θέσεων ευθύνης από περισσότερες γυναίκες μέσα στην εσωτερική αγορά εργασίας των επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν γυναίκες εργαζόμενες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Δικαίωμα υποβολής πρότασης για συμμετοχή έχουν όλες οι επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, που εδρεύουν στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον διαθέτουν στο δυναμικό τους τουλάχιστον 40 γυναίκες εργαζόμενες και λειτουργούν χωρίς διακοπή την τελευταία τριετία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και χρόνος υλοποίησης
Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η έναρξη του έργου αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2005

Περισσότερες πληροφορίες και προμήθεια εντύπων
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος, 10559 Αθήνα
Tηλέφωνο: 210-3315291-5 (Εσωτ.124,129) και 210-3241639

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *