ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΈΡΓΟΥΣ: ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΑΝΈΡΓΩΝ (STAGE) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΤΟΜΈΑ 2006

Πρόγραμμα για ανέργους: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων (Stage) σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 2006
Απασχόληση
Στόχος του προγράμματοςΣκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων, η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσής τους, σε Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ανά την Ελλάδα.Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε 9.000 ανέργους ηλικίας 22 – 40 ετών:

 • πτυχιούχους Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι.,
 • διπλωματούχους Ι.Ε.Κ.,
 • αποφοίτους Τ.Ε.Λ. (με ειδικότητα), Ε.Π.Λ. (με ειδικότητα) και Τ.Ε.Ε. β? κύκλου,
 • απόφοιτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης,
 • ή κατόχους ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • να έχουν ολοκληρώσει τηΔιαδικασία Εξατομικευμένης Παρέμβασης και τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο, στα κατά τόπους ΚΠΑ.
 • να είναι υπήκοοι της Ελλάδας ή άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα
 • οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ
 • οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές και επιχορηγήσεις

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε ημέρα και όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα :

 • 30 ? (μικτά) για τους πτυχιούχους A.E.I./T.E.I. ή τους κατόχους ισότιμων τίτλων σπουδών
 • 25 ? (μικτά) για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., απόφοιτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους Τ.Ε.Λ. (με ειδικότητα), Ε.Π.Λ. (με ειδικότητα) και Τ.Ε.Ε. β? κύκλου ή τους κατόχους ισότιμων τίτλων σπουδών

Προϋπολογισμός: 90.000.000 ?

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και αφορά:

 • 1 μήνα θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον
 • 17 μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσης των ανέργων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Πληροφορίες-υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ιστοσελίδα www.oaed.gr)
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ή/και τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *