ΠΡΟΛΟΓΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 επανασυντάχθηκε κατόπιν συμφωνίας των Εθνικών αρμόδιων Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επανασύνταξή του αναφέρεται κυρίως στην ταύτιση των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τα πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το ΕΚΤ. Ως προς τα λοιπά, τα περιεχόμενα και η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθούν τις γραμμές της 5ης Εγκυκλίου της Διϋπουργικής Ομάδας Σχεδιασμού Αναπτυξιακού Προγράμματος 2000-2006 του ΥΠ.ΕΘ.Ο. (Αρ.Πρωτ. 27413 Γ/130 – 30/7/99), ενώ ελήφθησαν υπόψη επιπρόσθετα οι διατάξεις των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι εν τω μεταξύ διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, ΥΠΕΘΟ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάπτυξη και περιγραφή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» ακολουθεί τις βασικές αρχές και τις Στρατηγικές που περιγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. στα πλαίσια του Συνολικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2000 – 2006 για τη Χώρα, ενώ η δομή του ως προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα ανασυνθέτει τη δομή του αντίστοιχου Σχεδίου Ανάπτυξης, τηρώντας όμως στο σύνολό τους όλα όσα περιγράφονται ως ενδεικτικές δράσεις και ενέργειες. Eπιπρόσθετα όμως συμπεριελήφθησαν ειδικές δράσεις Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, καθώς και δράσεις Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης στους τομείς του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με αντίστοιχη αύξηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ προσαυξήθηκαν οι πόροι του Ε.Π. κατά 10 εκατ. EURO συνδρομής του ΕΤΠΑ, έτσι ώστε το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος να συγχρηματοδοτείται από δύο Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ). Η συμβολή του ΕΤΠΑ αναφέρεται μόνο σε ένα Μέτρο και αφορά σε ενέργειες δημιουργίας, επέκτασης ή/και βελτίωσης των υποδομών (κτιριακών και εξοπλισμού) των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και υποστήριξης της ένταξης στην αγορά εργασίας.

Για την κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες των εταιρικών διαβουλεύσεων, τόσο σε Κεντρικό επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κεντρικών φορέων και άλλων Υπουργείων, όσο και σε διαβουλεύσεις μεταξύ Υπ. Εργασίας και Περιφερειών.